Hotaraea nr.33 - aprobarea modificarii Anexei nr.2a Hotarari consiliululi local al com. Amarasti cu nr.9 din 27.10 2023 privind Aprobarea bugetului local al com. Amarastii